Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten.

Soms kan een besluit alleen maar worden genomen wanneer de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet. De MR biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

Alle zaken die de school betreft kunnen op de agenda worden gezet, bijvoorbeeld personeelsbeleid, de inrichting van het onderwijs, de schooltijden en veiligheid.

Leden medezeggenschapsraad
Oudergeleding:

  • Lieske Nota 
  • Baukje van der Harst

Personeelsgeleding:

  • Brenda Dijkstra
  • Jetske Hettinga

De MR van It Leech heeft het volgende mailadres: mritleech@hotmail.com.

OMR
Elke school wordt vertegenwoordigd door ouders en leerkrachten in de Onderwijsteam-MR (OMR OT-Noord). De OMR vergadert drie à vier keer per jaar over onderwerpen die het onderwijsteam van de elf scholen aangaan.

Verslagen van de OMR-vergaderingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar mattie.dijkstra@gearhing.net

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.

Vergaderingen van MR, OMR en GMR zijn openbaar.