Groepen

Groep 1 t/m 3

Groep Tjitske

Juf Tjitske en Juf Ingrid zijn de leerkrachten van de onderbouw. Juf Tjitske geeft op maandag les aan groep 1 t/m 4. Op dinsdag t/m donderdag aan groep 1 t/m 3.
Juf Ingrid geeft op vrijdag les aan groep 1 t/m 4.

Meer over 'Groep 1 t/m 3'

Groep 4/5

Groep Ingrid

Juf Ingrid geeft op dinsdag t/m donderdag les aan groep 4/5. Op maandag aan groep 5 t/m 8 en op vrijdag geeft zij les aan groep 1 t/m 4.

Meer over 'Groep 4/5'

Groep 6 t/m 8

Groep Etsje

Juf Etsje en Juf Ingrid zijn de leerkrachten van de bovenbouw. Juf Ingrid geeft op maandag les aan groep 5 t/m 8. Juf Etsje geeft op dinsdag t/m donderdag les aan groep 6 t/m 8. Op vrijdag geeft zij les aan groep 5 t/m 8.

Meer over 'Groep 6 t/m 8'

Foto's activiteiten 2017-2018

Meer over 'Foto's activiteiten 2017-2018'

Foto's activiteiten 2016-2017

Meer over 'Foto's activiteiten 2016-2017'

Foto's activiteiten 2015-2016

Meer over 'Foto's activiteiten 2015-2016'